Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste​​

1. Rekisterinpitäjä

Vitamind Oy
Aallonkatu 2 B 10
96200 Rovaniemi
Enable JavaScript to view protected content.
p. 0201550990

2. Yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Tatu Kauranen, p. 0201550990, Enable JavaScript to view protected content.

3. Rekisterin nimi

Vitamind Oy:n asiakastietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785

Rekisterin tarkoituksena on rekisteröidyn psykologipalvelujen järjestäminen.​

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn henkilötiedot, kuten nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, lisäksi Potilaslain mukaiset rekisteröidyn terveydentilaa ja hoitoa koskevat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity

Kela, vakuutusyhtiöt, rekisteröidyn hoidosta ja tutkimuksista vastaavat tahot, kunnat, kuntayhtymät, yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Potilastietoja luovutetaan asiakkaan antaman kirjallisen pyynnön ja luvan perusteella. Muussa tapauksessa tietoja ei luovuteta, poikkeuksena vain luovutukset kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa, kuten esim. Potilaslain §13. Kirjanpidon kannalta välttämättömät henkilö- ja osoitetiedot ja tieto toteutuneesta palvelusta luovutetaan rekisterinpitäjän käyttämälle tilitomistolle, jolla salassapitovelvollisuus Kirjanpitolain 1336/1997 8 luvun §3 tai kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Ei henkilötietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.​

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköinen ja toteutetaan Diarium-ohjelmistossa noudattaen kuloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyviä tietosuojakäytäntöjä. Kuvassa Diariumin tietoturvakuvaus.​

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisterin tiedot vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Muokkauspyynnöt vastaanotetaan kirjallisesti ja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.​